PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK

Közlemény


 

KÖZLEMÉNY AZ ÁLLAMI ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2023. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY EGYES SZABÁLYAIRÓL

 

Tájékoztatjuk a kedvezményezetteket, hogy 2023. november 9. napján hatályba lépett az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Áébr.), amely a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által támogatott egyes projekteket is érinti.

Felhívjuk a kedvezményezettek figyelmét, hogy minden esetben tájékozódjanak a törvény hatálya alá tartozásról, illetve az alkalmazandó szabályokról, különös tekintettel az alábbiakra:

A törvény hatálya kiterjed minden, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatárt (50 MFt) elérő olyan építési beruházásra, amelynek előkészítéséhez és megvalósításához felhasznált központi költségvetési vagy a nem közvetlen európai uniós forrás mértéke külön-külön, vagy együttesen a beruházás becsült értékének ötven százalékát meghaladja, függetlenül attól, hogy az építési beruházás az állam javára valósul-e meg (Áébr. 3-4.§).

Az állami építési beruházás előkészítési és megvalósítási szakaszból áll (Áébr. 7.§).

Az érintett beruházások keretprogramba történő felvétele kötelező, ennek időigényéről, valamint feltételrendszeréről tájékozódni szükséges (Áébr. 32.§). Központi költségvetési forrás csak a keretprogram részeként elfogadott állami építési beruházáshoz biztosítható (Áébr. 26. § (3)).

Amennyiben európai uniós forrásból finanszírozott projekt keretében valósul meg az állami építési beruházás, az Építési és Közlekedési Minisztériumot (a továbbiakban: Minisztérium) konzorciumi szerződés útján konzorciumi tagként a projektbe bevonni szükséges.

A támogatási döntés keretében az irányító hatóság a támogatási szerződés megkötésének feltételeként az önkormányzat kedvezményezett felé előírja a konzorciumi szerződés megkötését és annak az irányító hatóság részére történő benyújtását, vagy ilyen megállapodás hiányában a konzorciumi tagként történő be nem lépésről szóló nyilatkozatnak az irányító hatóság részére történő benyújtását. (Áébr. 14. § (1)).

A miniszter által vezetett Minisztérium az állami építési beruházás megkezdésére vonatkozó megállapodásban rögzített naptól – a tulajdonos erre irányuló kifejezett és önkéntes hozzájárulása esetén (lehetőség és nem kötelezettség), a beruházás céljának elérése érdekében – kizárólagosan gyakorolja az állami építési beruházás megvalósításához szükséges, a megállapodásban megjelölt ingatlan felett az építtetői tulajdonosi joggyakorlásra vonatkozó jogot. (Áébr. 12. § (1)).

A Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásának időtartama alatt a Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlanon felépített új építmény és ingó vagyonelem is a Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásába kerül. (Áébr. 12. § (6)). Az adott állami építési beruházás koordinálása és hatékony megvalósítása érdekében a minisztérium projektszervezetet hoz létre, valamint projektalapító dokumentumban meghatározza a projektszervezet tagjai közötti információmegosztás, feladatmegosztás, felelősség és együttműködés szabályait. A projektszervezet tagjai az ebből eredő feladataikat külön díjazás nélkül látják el.

A projektszervezet tagjai az adott állami építési beruházás építtetője, projektvezetője, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beruházás lebonyolítója, tervezője, tervellenőre, építési műszaki ellenőre, költségszakértője és kivitelezője.

A projektszervezetben részt vesz az üzemeltető, továbbá a minisztérium, a szakminiszter és – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti nyomvonal jellegű állami építési beruházás kivételével – az állami építési beruházás helyszíne szerint illetékes önkormányzat polgármestere által delegált személy (Áébr. 15. §).

Építtetőnek (főszabályként) a Minisztérium minősül (Áébr. 16. § (1)).

Az állami építési beruházásban kötelezően résztvevő személyekre vonatkozó követelményeket és összeférhetetlenségi szabályokat az Áébr. 17-24. § határozza meg.

Az építtető jelöli ki a projektvezetőt, aki az építtető képviselője és aki az állami építési beruházás teljes folyamatát irányítja (Áébr. 16. § (2)).

A tervező kiválasztására és a tervezésre vonatkozó szabályokat az Áébr. 33.§-38.§, tartalmazza. A koncepciótervet a minisztérium által kiírt tervpályázat útján kiválasztott tervező készíti el, a tervpályázatot bírálóbizottság értékeli. A tervezésre irányuló közbeszerzés csak az ingatlan jogi helyeztének rendezése után indítható meg. Uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült érték esetén alkalmazni kell a Tervezői Szolgáltatások Rendszerét, valamint az építményinformációs modell (BIM) alkalmazását a beruházás teljes életciklusában, ennek érdekében „építményinformációs modell (BIM) alapú megvalósítási koncepciót” kell készíteni.

A kivitelező kiválasztására irányuló eljárás feltételeit, valamint az ajánlatok értékelésének szempontjai az Áébr. 43.§-45.§. rendezi. A kivitelező kiválasztására irányuló eljárás csak a kivitelezési dokumentáció birtokában indítható. A Kbt-ben foglalt feltételek fönnállása esetén tárgyalásos eljárást kell lefolytatni. Kötelező megadni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program adatszolgáltatásairól szóló rendeletben előírt adatokat (a becsült értékre tekintet nélkül). A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a kivitelezési dokumentáció áttekintését követően, az abban szereplő tételes árazatlan költségvetés alapján ad ajánlatot.

A miniszter az állami építési beruházásokhoz kapcsolódó költségek és beépítésre kerülő építési termékek nyomon követése és átláthatóvá tétele érdekében nyilvánosan hozzáférhető költséginformációs rendszert és termék műszaki információs rendszert működtet. A miniszter e feladatát az általa kijelölt szerv útján látja el.

A költséginformációs rendszer tartalmazza a megvalósult, valamint a kivitelezés alatt álló állami építési beruházások költségadatait, a költségadatok értékelését, valamint a költségadatok jelenértékének megállapítását és indexálását.

Az állami építési beruházás során a gyártók vagy a meghatalmazott képviselőik – a forgalmazók közvetítésével – a beépítésre kerülő építési termékekre vonatkozó közzétételi kötelezettségüket – a beépítést megelőzően – a termék műszaki információs rendszerbe történő feltöltése útján teljesítik (Áébr. 10.§).

A költségek változására, valamint a költségek kontrolljára vonatkozó fő szabályokat az Áébr. 39.§-52.§ tartalmazza.

A költségszakértő ellátja az állami építési beruházás során alkalmazott árakkal és felmerülő költségekkel kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokat, a legkisebb költség elvére figyelemmel költségellenőrzést végez, a közbeszerzési eljárás során közreműködik az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálatában, valamint vizsgálja a költségek alakulását. A költségszakértő felel az állami építési beruházásokhoz kapcsolódó költségbecslések és költségszámítások megalapozottságáért, továbbá az építészeti-műszaki dokumentációkban foglaltaknak való megfelelőségéért, valamint az alkalmazott tételes egységárak a költséginformációs rendszerben foglalt költségszinteknek való megfelelőségéért (Áébr. 22. §)

Ha az egyházi jogi személy, a civil szervezet, valamint az országos, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzat építési beruházására támogatási jogviszony keretében biztosított központi költségvetési vagy nem közvetlen európai uniós forrás felhasználásával kerül sor, illetve ha az építési beruházáshoz határon túli költségvetési támogatást vesznek igénybe, a támogatási jogviszony létrehozatala során a szakminiszter, illetve érintettsége esetén az irányító hatóság gondoskodik e törvénynek a tervező és a kivitelező kiválasztására, a tervezési és kivitelezői szerződés megkötésére, a szerződés tartalmára, módosítására és a költségek kontrolljára vonatkozó rendelkezései – a támogatás kedvezményezettjére irányadó külön jogszabályokkal összhangban történő – érvényesítéséről. (Aébr. 5.§ (5)).

A határon túli költségvetési támogatás felhasználásával megvalósítandó építési beruházás esetében a költségvetési támogatás nyújtásának feltétele, hogy az építési beruházás terveit az Országos Építészeti Tervtanács előzetesen jóváhagyja (Aébr. 5.§ (6)).

Tájékoztatjuk kedvezményezetteket, hogy a jelen közlemény általános tájékoztatásnak minősül, mely a teljesség igénye nélkül készült. Felhívjuk a figyelmet, hogy kedvezményezettek előzetesen kötelesek tájékozódni az Áébr. pontos tartalmáról, amely a következő linken elérhető: https://njt.hu/jogszabaly/2023-69-00-00

Az Áébr. felhatalmazása alapján esetlegesen a jövőben megjelenő kormányrendeletekről, valamint miniszteri rendeletekről folyamatos tájékoztatást adunk.

 


 

Sikeresen zárult a strandfejlesztés


 

 

 

 

 

 

2022.12.30-án befejeződött a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. „A természetes fürdőhelyek komplex és élményközpontú fejlesztése” című projektje

A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. GINOP-7.1.10-21-2021-00001 azonosítószámú projektje 2,255 milliárd forint támogatásból valósult meg, amelynek segítségével 2022 évében is megújultak a hazai szabadvízi strandok.

„A természetes fürdőhelyek komplex és élményközpontú fejlesztése című felhívás” célja a Duna és Tisza folyók magyarországi szakaszán lévő szabadvízi strandjainak, valamint a Balatonon, Tisza-tavon, illetve a Velencei-tavon található természetes fürdőhely üzemeltetésére irányuló, engedéllyel rendelkező természetes fürdőhelyek fenntartható fejlesztése volt az üzemeltetés körülményeinek javításával, a turisztikai vonzerő és a versenyképesség növelése által. A projekt elsődlegesen támogatható tevékenysége az akadálymentesítés volt, illetve kiemelten fontos elvárások között szerepelt a hazai természetes fürdőhelyek hálózatba való szerveződésének elősegítése a kerékpáros és vízi jármódok fejlesztése révén.

A cél elérését Magyarország Kormánya a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. együttműködésével valósította meg. A strandok a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-n keresztül jutottak támogatáshoz. A továbbtámogatások révén országszerte 36 önkormányzat 71 strandján valósultak meg a fejlesztések, amely projektenként nagyságrendileg 30 millió forintos átlagtámogatást jelentett.

A felhíváshoz igazodóan a fejlesztések eredményeként megújult strandok várták a vendégeket a 2023 évi strandszezonban országszerte, többek között akadálymentes bejáratokkal, öltözőkkel, vizesblokkokkal, több helyen akadálymentes vízbejutással, mindenki számára elérhető vízi eszközökkel és kapcsolódó kikötési lehetőséggel, továbbá vízpartjaink kerékpártárolókkal és kerékpáros szervizoszlopokkal is bővültek.

A projekt eredményeképpen a fejlesztett strandokon a látogatók számának növekedése 2023. év végére várhatóan meghaladja a 30 ezer főt.

 

Kedvezményezett neve:

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Projekt címe:

A természetes fürdőhelyek komplex és élményközpontú fejlesztése

Szerződött támogatás összege:

2.255 milliárd forint

A támogatás mértéke:

100 %

Projekt befejezési dátuma:

2022. december 30.

Projekt azonosító száma:

GINOP-7.1.10-21-2021-00001

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében került megvalósításra.

 


 

 

Térkő


 

TURISZTIKAI PROJEKT ÉRTÉKELŐ ÉS KÖVETŐ RENDSZER

 

A Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése pályázat Záró beszámolójának benyújtására szolgáló felület a Turisztikai Projekt Értékelő és Követő Rendszer, a TÉRKŐ.
Záró beszámolót a TÉRKŐ rendszeren keresztül 2021. április 21-től lehet benyújtani.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi dokumentumokat, mert ezek a Záró beszámoló benyújtásához szükséges információkat, teendőket tartalmazzák.

 

 

 

Nyilatkozatok a Záró beszámolóhoz

Itt találja azokat a nyilatkozatokat, amelyekre szüksége lehet a Záró beszámoló benyújtása során. Csak azokat a nyilatkozatokat használja, amelyekre szüksége van a Záró beszámoló benyújtásához. A nyilatkozatot letöltés után lehet elektronikusan kitölteni, ezt követően nyomtassa ki, írja alá, majd szkennelje be. (A kinyomtatott nyilatkozat kézzel is kitölthető.) A beszkennelt nyilatkozatot a TÉRKŐ rendszerbe kell majd feltölteni.

 

Amennyiben a pályázati adatlapon szereplő tevékenységi köröket módosítania szükséges, úgy az alábbi nyilatkozatot töltse le, majd elektronikusan töltse ki, ezt követően nyomtassa ki, írja alá, majd szkennelje be. (A kinyomtatott nyilatkozat kézzel is kitölthető.) A beszkennelt nyilatkozatot e-mailben küldje el az ugyfelszolgalat@kisfaludyprogram.hu címre, a levél tárgyában a Tevékenység módosítása megnevezéssel.

 


 

Kapcsolat

Amennyiben a Záró beszámoló benyújtásával kapcsolatban kérdése van, keresse ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken, munkatársaink készséggel segítenek Önnek.

Ügyfélszolgálat

 Telefon: +36 1 445 2676

E-mail: ugyfelszolgalat@kisfaludyprogram.hu

 


 

 

Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek


 

Közlemény a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció– magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése TFC-M-1.1.2-2020 – Fenntartási kötelezettségének teljesítéséről

Felhívjuk a Kedvezményezettek figyelmét, hogy

 • a Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése pályázatok Fenntartási jelentését a TÉRKŐ rendszeren keresztül 2022. november 10-től lehet benyújtani;
 • a Fenntartási jelentések benyújtásának módjáról az Útmutató az alábbi linkre kattintva érhető el: Útmutató Fenntartásjelentéstételi kötelezettséghez;
 • a Támogatói Okirat 5.3., valamint a Felhívás D.8. pontjában foglalt „harmadik év végéig” fordulat értelmében a fenntartási időszak utolsó napja nem az adott naptári év vége, hanem a záróbeszámoló benyújtásának napjától számított harmadik év utolsó napja, amely nap az adott évben az elnevezésénél, számánál fogva megfelel a záróbeszámoló benyújtása napjának;
 • a Fenntartási jelentések benyújtására elektronikus módon a TÉRKŐ felületen erre rendszeresített „Fenntartási jelentés” elnevezésű űrlap kitöltésével van lehetőség.

A Fenntartási jelentés benyújtásához készült Gyakori Kérdések a linkre kattintva érhetőek el: Gyakori Kérdések Fenntartási Jelentés kapcsán.

 


 

Záró beszámolási útmutató

A Záró beszámolási útmutató célja a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által a TFC-M-1.1.2-2020 – Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése című, a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében megvalósuló projektek pénzügyi elszámolási rendszerének bemutatása, és az ehhez kapcsolódó szabályok, feltételek ismertetése.

A Záró beszámolási útmutató az alábbi linkre kattintva érhető el: Záró beszámolási útmutató.


 

Nyilatkozat a támogatási jogviszony megszüntetésének (felbontásának) kezdeményezéséről

Amennyiben a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése pályázati konstrukció keretében létrejött támogatási jogviszony fenntartását a Kedvezményezett az érdekkörében felmerülő okból vagy valamely, a jogviszony létrejöttekor előre nem látható körülmény változása miatt sem a Kedvezményezett, sem más személy (különösen a szálláshely új tulajdonosa, üzemeltetője) a továbbiakban nem tudja vagy nem kívánja fenntartani, a támogatási jogviszony megszüntetésének (felbontásának) kezdeményezéséről szóló Nyilatkozat megtételével kezdeményezheti, hogy a Támogató járuljon hozzá a támogatási jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, illetőleg felbontásához.

A Nyilatkozat kitöltéséhez és a Kedvezményezett által végrehajtandó intézkedésekhez szükséges információk a Nyilatkozat-minta 2. oldalán találhatók.

Letölthető dokumentum: Nyilatkozat a támogatási jogviszony megszüntetésének (felbontásának) kezdeményezéséről


 

A Kedvezményezett csere esetén benyújtandó dokumentumok és teendők

Amennyiben a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése pályázati konstrukció keretében létrejött támogatási jogviszony fennállása alatt Kedvezményezett csere szükséges, a Támogatói Okiratban megnevezett Kedvezményezett és a támogatási jogviszonyba belépni szándékozó személy a Tájékoztató a kedvezményezett csere folyamatáról, a benyújtandó dokumentumokról és teendőkről című dokumentumban leírtak szerint, az abban megjelölt iratok benyújtásával kezdeményezheti a Kedvezményezett személyének megváltoztatását.

Tájékoztató a kedvezményezett csere folyamatáról, a benyújtandó dokumentumokról és teendőkről

Jogutódlás megállapítása kötelezettség átvállalása szerződésátruházás jóváhagyása iránti kérelem


 

Közlemény

Meghosszabbodik a megvalósítás ideje

2021. március 17. 

A koronavírus járvány miatt több idő áll az egyéb és magánszálláshelyek rendelkezésére az elnyert támogatások felhasználására, ugyanis a megvalósítás határideje 2021. szeptember 30-ig meghosszabbodik. Akik már befejezték a kivitelezési munkálatokat, a változástól függetlenül áprilisban megkezdhetik az elszámolást, amelynek pontos menetéről a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. folyamatosan tájékoztat minden nyertes pályázót.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-vel közösen 2020 nyarán hirdette meg a Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése című, a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében megvalósuló pályázatot. A kiíráson 14.000 szálláshely 42 Mrd forint támogatásban részesült, szobánként legfeljebb 1 millió forint volt igényelhető.

Az MTÜ célja, hogy minden nyertes pályázó meg tudja valósítani a vállalt fejlesztéseket. A járványhelyzet miatti korlátozások és lezárások azonban ezeket a folyamatokat akár több hónappal is visszavethették. Ezért a pályázatokban megjelölt célok kivitelezésére 2021. szeptember 30-ig lesz lehetőség.

A pályázatok fizikai megvalósítását követő 90 napon belül minden pályázónak Záró beszámolót kell benyújtania a támogatás felhasználásának bemutatására. Aki 2021. március 31-ig elkészült a vállalt fejlesztéssel, az a változástól függetlenül áprilistól benyújthatja beszámolóját, amelynek részletes folyamatáról a Kedvezményezettek e-mailben fognak tájékoztatást kapni. 


 

GYIK

A magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése című pályázati felhívás elszámolásához készült Gyakori Kérdések a linkre kattintva érhetőek el: Gyakori Kérdések.


 

Archív

A magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése című pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó mellékletek az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Pályázati felhívás

Tulajdonosi hozzájárulás (.doc)

Átláthatósági nyilatkozat (.doc)

de minimis nyilatkozat (.doc)


 

 

Útmutatók, közlemények


 

Változás a TFC-1.2.1-2018 sz. pályázati felhívás kiírásokban

 

A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukcióhoz kapcsolódóan megjelentett, TFC-1.2.1-2018 kódszámú Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szálláshelyek létesítése – Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben című, valamint a TFC-1.2.1-2018 kódszámú Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szálláshelyek létesítése – Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben című pályázati felhívások D.9. pontjai az alábbiak szerint módosultak:

Panzió létesítése esetében a támogatást igénylőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a támogatási szerződésében szereplő projektzárás dátumától számított legalább öt, kis- és középvállalkozások esetében három évig fenntartja.

 


 

Változás a tfc-du-1.2.1-2019-2019 pályázati felhívásban

 

A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – Szálláshelyek létesítése a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségben II. ütem: panziók létesítése című pályázati felhívás 2022. november 25-ei hatállyal módosult.

Változott a pályázati felhívás D.9. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások pontja (20. oldal).

Jelen közleménnyel egyidejűleg a TFC-DU-1.2.1-2019-2019 pályázati felhívásban a módosítás átvezetésre került.

A Felhívás és útmutató egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

 


 

Közlemény Strandfejlesztési konstrukciók Záró pénzügyi és szakmai beszámolójáról

 

Megjelentek a Strandfejlesztés 2021 és Strandfejlesztés V. ütem - Pest megye konstrukciók Záró pénzügyi és szakmai beszámoló csomagjai, amelyek az adott konstrukciók dokumentumainál érhetők el.

A kitöltési útmutatókat a dokumentáció tartalmazza, kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa át.

Felhívjuk a Kedvezményezettek figyelmét, hogy a Záró pénzügyi és szakmai beszámolót a projekt fizikai zárását követő 30 naptári napon belül kell benyújtaniuk.

 


 

Közlemény strandfejlesztési felhívások módosításáról

 

Módosult a STRANDFEJLESZTÉS 2021 és STRANDFEJLESZTÉS V. ÜTEM PEST MEGYE Pályázati Felhívása

 

A két konstrukcióban támogatott projektek végső megvalósítási határideje 2022. május 31-ről 2022. június 30-ra módosult.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen módosítás a hatályos Támogatói Okiratok vonatkozásában nem kerül automatikusan átvezetésre, ezért a Kedvezményezetteknek a Támogató részére benyújtott Módosítási Kérelemben kell a határidő-hosszabbítást kérvényezniük.

A részleteket tartalmazó, módosított Pályázati Felhívások és a Módosítási Kérelem elérhető a honlapon.

 

 


 

Közlemény strandfejlesztési felhívások módosításáról

A Strandfejlesztés 2021 és Strandfejlesztés V. ütem Pest megye című felhívásokkal kapcsolatos pályázatok benyújtási határideje meghosszabbításra került. A pályázatok benyújtására 2022. január 16-ig van lehetőség, a források kimerüléséig.  Ezzel egyidejűleg az indikátor/monitoring mutató számítás módszertana is pontosításra került.

A módosítások az alábbi fejezeteket érintik:

 

Strandfejlesztés 2021

 • Pályázati Felhívás 7. Indikátorokkal kapcsolatos elvárások

„A látogatásszám változása – az indikátor tényértéke − a támogatási kérelem beadása előtti utolsó teljes naptári év és a projekt fizikai befejezését követő első teljes naptári év látogatószáma közötti különbség” mondat helyett „A látogatásszám változása – az indikátor tényértéke − a 2020-as naptári év és a projekt fizikai befejezését követő első teljes naptári év látogatószáma közötti különbség.

 • Pályázati Felhívás 3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

„Támogatási igények benyújtására a 2021. november 18. és 2021. december 16. közötti időszakban van lehetőség.”  mondat helyett „Támogatási igények benyújtására a 2021. november 18. és 2022. január 16. közötti időszakban van lehetőség.”

 • Projekt Adatlap 7. Számszerűsíthető eredmények bekezdésében bázis érték meghatározásának naptári éve szintén átvezetésre került a felhívással összhangban.

 

Strandfejlesztés V. ütem Pest megye

 • Pályázati Felhívás 5. Monitoring mutatók

„A látogatásszám változása – az indikátor tényértéke − a támogatási kérelem beadása előtti utolsó teljes naptári év és a projekt fizikai befejezését követő első teljes naptári év látogatószáma közötti különbség.” mondat helyett „A látogatásszám változása – az indikátor tényértéke − a 2020-as naptári év és a projekt fizikai befejezését követő első teljes naptári év látogatószáma közötti különbség.”

 • Pályázati Felhívás 1. A támogatási igények benyújtásának helye és határideje

„Támogatási igények benyújtására várhatóan a 2021. november 18. és 2021. december 16. közötti időszakban van lehetőség.”  helyett „Támogatási igények benyújtására a 2021. november 18. és 2022. január 16. közötti időszakban van lehetőség.”

 • Projekt Adatlap 7. Számszerűsíthető eredmények bekezdésében bázis érték meghatározásának naptári éve szintén átvezetésre került a felhívással összhangban.

 

Jelen módosítások 2021.december 17-ei hatállyal érvényesek.

 


 

Útmutatók


 

KÖZLEMÉNY A STRANDFEJLESZTÉS 2021 CÍMŰ KIÍRÁS TERVEZETÉNEK VÁLTOZÁSAIRÓL

A 2021. október 21-én megjelent Pályázati felhívás és mellékletei tervezethez képest az alábbi változások történtek és kerültek átvezetésre a végleges dokumentációban:

Pályázati felhívás:

 • 3.7 Indikátorokkal kapcsolatos elvárások c. fejezetben az indikátor mutató leírása pontosításra került.
 • 3.8 Fenntartási kötelezettséggel kapcsolatos elvárás c. fejezetben az elvárások pontosításra kerültek.
 • 5.4 Előleg igénylése c. fejezet a jobb áttekinthetőség érdekében egyszerűsítésre került.
 • 5.6.1 Az elszámolható költségek köre c. fejezetben feltüntetésre került a Pénzügyi és elszámolási útmutató a Strandfejlesztés 2021 pályázati felhíváshoz c. dokumentum.
 • 5.6.2 o)  E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás c. fejezet törlésre került (jelen pályázati felhívás tekintetében nem releváns).
 • 6.2 A felhívás kiegészült az ELŐLEGIGÉNYLÉS SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA c. fejezettel.
 • 6.1 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA c. fejezet kiegészült további három melléklettel (20, 22 és 23 sz. melléklet).

 Szakmai melléklet sablonok

 • 20. sz. mellékletként bekerült a projektszintű beszerzési és közbeszerzési terv segédtábla.

 

Letölthető dokumentumok

 


 

KÖZLEMÉNY A KISFALUDY STRANDFEJLESZTÉSI KONSTRUKCIÓ V. ÜTEM PEST MEGYE KIÍRÁS TERVEZETÉNEK VÁLTOZÁSAIRÓL

A 2021. október 21-én megjelent Pályázati felhívás és mellékletei tervezethez képest az alábbi változások történtek és kerültek átvezetésre a végleges dokumentációban:

Pályázati Felhívás

 • D.1.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek fejezet kiegészült a projektmenedzsment tevékenységgel.
 • Új részként került be a D.1.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások fejezet, amely további kritériumokat fogalmaz meg a projekt megvalósításával kapcsolatban.
 • D.9. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások fejezet kiegészítésre került a fenntartási időszakra vonatkozó további kötelezettségekkel.
 • E.5. Monitoring mutatók fejezetben a monitoring mutatóra vonatkozó kötelezettség pontosításra került.
 • F.3. A támogatást igénylő által kötelezően csatolandó mellékletek listája három további kötelező melléklettel egészült ki. (22, 23 és 24. sz. melléklet)

Melléklet sablonok

 • 24. sz. mellékletként bekerült a projektszintű beszerzési és közbeszerzési terv segédtábla.

 

Letölthető dokumentumok

 


 

Változás a TFC-DU-1.2.1-2019-2019 pályázati felhívásban

A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – Szálláshelyek létesítése a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségben II. ütem: panziók létesítése című pályázati felhívás 2021. október 20-i hatállyal módosult.

A projekt megvalósítására és fizikai befejezésére rendelkezésre álló idő a projekt megkezdésétől számított 36. hónap, de legkésőbb 2022.12.31. (lásd: D.8. A projekt befejezése, 19. oldal).

Jelen közleménnyel egyidejűleg a TFC-DU-1.2.1-2019-2019 pályázati felhívásban a módosítás átvezetésre került.

A Felhívás és útmutató egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.


 

Közlemény az Idegenvezetők támogatása c. felhívás változásáról

Felhívjuk a kedvezményezettek figyelmét, hogy az Idegenvezetők támogatás c. felhívás 2020. december 22-ei hatállyal az alábbiak szerint módosult.

A.2. Támogatás maximális mértéke, összege, jogcíme

A támogatás számításának alapja a támogatás általános forgalmi adó nélkül számított költsége.

mondat helyébe az alábbi mondat kerül:

A támogatás számításának alapja:

 • ÁFA-levonási joggal rendelkező pályázók esetén a projekt ÁFA nélküli költsége,

 • ÁFA-levonási joggal nem rendelkező pályázók esetén pedig a projekt költségeinek ÁFA-val növelt összege.

Ennek tényéről, a pályázónak a záró beszámoló benyújtásával egyidejűleg szükséges nyilatkoznia.

 

D.5. Nem elszámolható költségek

A D.4. pontba nem tartozó költségek, így különösen:

 • meglévő eszközök felújítása és használt eszközök beszerzése;

 • élelmiszer, italbeszerzés költsége;

 • hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmi költségek;

 • hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségei;

 • közműfejlesztéshez való hozzájárulások;

 • pályázatírás költségei, sikerdíj;

 • bírságok, kötbérek, perköltségek;

 • levonható általános forgalmi adó;

 • egyéb adók, közterhek;

 • lízing költségek.

 

A pályázati felhívás és útmutató egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

A módosított Felhívás és Útmutató az alábbi linken tölthető le: Felhívás

Felhívjuk a kedvezményezettek figyelmét, amennyiben már a záró beszámoló benyújtásra került a Támogató részére, úgy a lehetőség van a beszámoló újboni benyújtására. Erről a Támogató által megjelölt kapcsolattartási e-mailcímre szükséges a tájékoztatást megküldeni, és a beszámolót az előírtaknak megfelelő formában és módon a felhívás szerinti határidőig megküldeni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati felhívás D.7 pontja szerint Kedvezményezettnek idegenvezetői tevékenységét a záróbeszámoló benyújtásának napjáig fenn kell tartania.

Ezzel egyidejűleg az Egyszerűsített pénzügyi és elszámolási útmutató és Záró beszámolási útmutató 1. sz. mellékletét képező Pénzügyi elszámoló tábla, valamint a 2. sz. melléklet Kitöltési útmutató pénzügyi elszámoló táblához is módosul, amelyek az alábbi oldalról tölthetők le: Elszámolási csomag

Továbbá, a kedvezményezetti visszajelzések alapján az alábbi pontosító értelmezéseket tesszük közzé:

 • A támogatás terhére beszerzett és elszámolni kívánt tárgyi eszközök beszerzése esetén nincsen nettó egységár korlát.

 • A tárgyi eszközökhöz vásárolt kiegészítő eszközök beszerzése és elszámolása megengedett, amennyiben az nem minősül forgóeszköznek.


 

Változás a TFC-3.1.1.-2020 kódszámú Tourinform irodák és információs pontok felújítása című pályázati felhívásban

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a „Tourinform irodák és információs pontok felújítása” című pályázati felhívás 2020. december 22 - ei hatállyal módosult.

A felhívást érintő változások az alábbiak:

Eredeti: A projekt fizikai befejezésének (az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítése) legkésőbbi időpontja: 2021. február 28.

Módosítás: A projekt fizikai befejezésének (az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítése) legkésőbbi időpontja: 2021. március 31.

Fejezet/Oldalszám: D.8. A projekt befejezése/12-13. oldal

Jelen közleménnyel egyidejűleg a TFC-3.1.1-2020 kódszámú pályázati felhívásban a módosítás átvezetésre került. Kérjük a pályázat megvalósítása során a módosított felhívásban foglaltakat vegyék figyelembe.

Felhívás és útmutató egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.


 

Tourinform irodák és információs pontok felújítása – Arculati Kézikönyvtől eltérés

A TFC-3.1.1-2020 Tourinform irodák és információs pontok felújítása című pályázati felhívás 3. számú segédleteként kiadott Arculati Kézikönyv – Bútorozási kézikönyvben jelölt „B” opciós „Fjällberget, görgő nélküli, fehérre pácolt tölgy furnér szék” tekintetében változtatás szükséges, tekintettel arra, hogy a visszajelzések alapján az a szék jelenleg nem érhető el a kiskereskedelmi forgalomban.

Magyar Turisztikai Ügynökség javaslata alapján az egyes projektek megvalósítása során további szék típusok beszerzése is elfogadható:

 

Az irodai munkatársak részére a pulthoz ajánlott székek:

1, LÅNGFJÄLL Irodai szék karfákkal, Gunnared (színvariációk: bézs/fekete, kék/fekete szürke/fekete)

2, LÅNGFJÄLL Konferencia szék karfákkal, Gunnared (színvariációk: bézs/fekete, kék/fekete szürke/fekete)

 

Ügyfelek számára ajánlott székek (amennyiben beszerzésük tervezett):

1, LÅNGFJÄLL Szék (karfák nélkül), Gunnared (színvariációk: bézs/fekete, kék/fekete szürke/fekete)

2, Novel 2727015301 Szék Fém, Textil Fekete, Világosszürke, Sötétszürke

3, Carryhome 2727015101 Szék Fém, Textil Szürke, Fekete

4, Carryhome 2381031402 Szék Textil Tölgyfa, Sötétszürke

 

A beszerzés során kérjük, hogy minden esetben vegyék figyelembe a megvalósításra kerülő pultok irodai munkafelületének és a székek ülőfelületének magasságát.

Lehetőség van a fent javasolt székektől eltérő típusú, de az iroda arculatával harmonizáló egyéb székek beszerzésére is. Ebben az esetben az MTÜ Tourinform Koordináció jóváhagyására van szükség a beszerzést megelőzően, így kérjük, hogy a kiválasztott székek paramétereit a tourinform@mtu.gov.hu címre küldjék el.


 

Elérhető a Strandfejlesztési program IV. ütemében támogatói döntéssel rendelkezők listája

A konstrukció célja valamennyi szabadvízi strand fejlesztése és európai színvonalúvá tétele a Balaton, a Velencei-tó, a Dunakanyar, valamint a Duna és Tisza folyók magyarországi szakaszán.

A felhívás keretösszege 3 milliárd forint volt, amelyre támogatási igényt 2020. szeptember 1. és szeptember 30. közötti időszakban lehetett benyújtani.

A pályázatnak köszönhetően több mint 80 szabadvízi strand újulhat meg országszerte a következő szezonra.

Az elnyert támogatásokat év végégig folyósítjuk a kedvezményezetteknek.

A teljes lista elérhető: PDF


 

Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem – Közlemény változásról

Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázókat, hogy 2020.09.28-án hatályon kívül lett helyezve a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet. Ennek következtében a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem pályázati felhívás F.2.2. Pontozásos értékelési szempontoknál mind a fizetős, mind pedig a szabadstrandok esetében „a fejlesztés helyszíne olyan településen található, - amely nevesített kiemelt turisztikai térséghez tartozik - 10 pont” résznél a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendeletben meghatározott 11 turisztikai térséghez tartozásért ítélhető oda a 10 pont.


 

Idegenvezetők támogatása - záró beszámolási útmutató

Megjelent az Egyszerűsített pénzügyi és elszámolási útmutató és Záró beszámolási útmutató.

Ezúton értesítjük a kedvezményezetteket, hogy 2020. szeptember 28. napjától elérhető az Idegenvezetők támogatása című Kisfaludy Fejlesztési Program keretében megvalósuló projektek lebonyolításához szükséges Egyszerűsített pénzügyi és elszámolási útmutató és Záró beszámolási útmutató.

Jelen Útmutató célja a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által a konstrukció keretében kezelt projektek pénzügyi elszámolási rendszerének bemutatása és az ehhez kapcsolódó szabályok, feltételek ismertetése.

 

Az Útmutató hatálya kizárólag az Idegenvezetők támogatása c. pályázati felhívás keretében megvalósuló projektekre terjed ki.

Egyszerűsített pénzügyi és elszámolási és záró beszámolási útmutató letöltése
Útmutató mellékleteinek letöltése


 

Muzsikáló Magyarország 2020-2021 pályázat - Közlemény a változásokról

Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázókat, hogy az ügyfélszolgálatra érkezett visszajelzések és a COVID-19 helyzetre való tekintettel a meghirdetett Muzsikáló Magyarország 2020-2021 felhívás kapcsán az alábbi rendelkezések is figyelembevehetőek a pályázat benyújtása során:

A heti 4 alkalom (napi min. 3 óra) helyett, a heti 12 óra teljesítést is elfogadható, azaz összevonható a napi 3 óra zenélés, így kevesebb nap alatt is teljesíthető a heti 12 óra muzsikálás.

Amennyiben a zenekar által megkeresett étterem (a COVID 19 világjárvány okozta fertőzés, vagy gazdasági okok miatt) csak részben tud részt venni a programban, kérjük, hogy a lenti linken elérhető nyilatkozatot töltse ki a pályázati felhívás 05_hozzajarulo_nyilatkozat elnevezésű dokumentum helyett.

(Ebben az esetben az éttermi muzsikálás helyett a zenekarok a pályázati felhívás C pontja harmadik bekezdésében ismertetett módon teljesíthetnek, azaz az adott hónapban 1db cigányzenei tartalmat hordozó legalább 30 perces vagy 4 db egyenként legalább 10 perces felvételt készítenek el és töltenek fel a Támogató által megjelölt online felületre. Azonban az étterem újbóli megnyitását követően, annak vállalnia kell, hogy biztosítja a zenekar számára a heti 12 óra muzsikálási óraszámot.)

Letölthető nyilatkozat


 

Változás a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. című pályázati felhívás mellékletében

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a „Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV.” című pályázati felhívás mellékletét képező költségterv 2020. szeptember 14-i hatállyal módosult.

A felhívást érintő változások az alábbiak:

F.3.1. Támogatási igény benyújtásához csatolandó mellékletek:
4. Költségterv a pályázat mellékletét képező sablon szerint

A sablonban szereplő automatikus hivatkozások, függvények javításra kerültek.

Felhívás és útmutató egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak. Jelen közleménnyel egyidejűleg a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. pályázati kiírásban a módosítás átvezetésre került. Kérjük a pályázat készítése során a módosított mellékletet vegyék figyelembe.