Adatkezelési tájékoztató (weboldal)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

KISFALUDY2030 TURISZTIKAI FEJLESZTŐ NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (cégjegyzékszám: 01-10-140072, adószám: 25869628-4-41, székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 23-25., képviseli: Suhajda-Molnár Anikó, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Papp Levente, privacy@mtu.gov.hu, a továbbiakban: Adatkezelő, Társaság) elkötelezett aziránt, hogy a Weboldalt látogatók (a továbbiakban: Érintettek) magánélethez való jogát és személyes adataik védelméhez fűződő jogát tiszteletben tartsa, és működése során az Európai Unió adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR), a magyar adatvédelmi törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb jogszabályoknak, valamint iránymutatásoknak és a kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Társaság, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések megfelelnek a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek az Infotv.-ben, valamint a

GDPR rendeletben meghatározott fogalmaknak, illetve azok értelmezésének.

 

AZ TÁRSASÁG ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGE ÖSSZHANGBAN VAN AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ALÁBBI JOGSZABÁLYOKKAL

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés, megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a Weboldal biztonságos használatának és technikai működésének biztosítása, illetve annak ellenőrzése.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Weboldal biztonságos technikai működésével összefüggő, azokat biztosító adatokat -beleértve a látogatók IP címét - jogos érdek jogalappal kezeljük. A látogató által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok kezelésének jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása.

 

KEZELT ADATOK KÖRE

A Weboldal működése során technikai adatként kezeljük a látogatók (Érintettek) számítógépének vagy mobilkészülékének IP címét és az abból következtethető hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedését; operációs rendszer típusát, jellemzőit és verziószámát; böngésző típusát és verziószámát; a Weboldalon végzett aktivitást; a látogatás pontos időpontját; a Weboldalon töltött időt; a Weboldalon használt funkció vagy szolgáltatás igénybevételét; valamint sütiket (cookie) is létrehozhatunk az Érintett készülékén.

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A weboldal biztonságos technikai működésével összefüggő, azokat biztosító adatokat - beleértve a látogatók IP címét -, 1 évig őrizzük meg.

A látogató által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során keletkezett adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

 

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó társaságok partnerkapcsolati és ügyfélszolgálati tevékenységet végző, arra jogosult felhasználói, a technikai működéssel kapcsolatos adatok esetén az informatikai munkatársai.

IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

 • MEDIATOR GROUP Kft. (Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58., Cégjegyzékszám: 01-09-864793)

 

SÜTIK (COOKIE) HASZNÁLATA

Más hasonló kereskedelmi weboldalakhoz hasonlóan az Társaság is használja azon szokásos technológiát, amelyet sütinek (cookie) hívnak, valamint a web szerver technikai naplófájlokat, annak érdekében, hogy információt szerezzen be arról, hogy az Érintettek hogyan használják a Weboldalt.

A sütik és a web szerver log fájlok használata lehetővé teszi az Társaság számára, hogy a Weboldal látogatottságát ellenőrizze és a Weboldal tartalmát az Ön személyes igényeihez igazítsa.

A süti egy kisméretű információcsomag (fájl), amely gyakran egy anonimizált egyedi azonosítót hordoz. Amikor meglátogat egy weboldalt, a weboldal a számítógépének az engedélyét kéri, hogy ezt a fájlt az Ön számítógépe merevlemezének egy olyan részén tárolja, amely kifejezetten a sütik tárolására szolgál.

Minden egyes weboldal, amelyet meglátogat tud sütit küldeni a számítógépére, amennyiben az Ön által használt böngésző beállítása ezt engedélyezi. Az Ön adatainak védelme érdekében azonban az Ön böngészője az adott weboldalnak kizárólag azt engedélyezi, hogy ahhoz a sütihez férjen hozzá, amelyet az adott weboldal küldött a számítógépének, azaz egy weboldal a más weboldalak által küldött sütikhez nem fér hozzá. A böngészők általában úgy vannak beállítva, hogy fogadják a sütiket.

Amennyiben azonban Ön nem kíván sütiket fogadni, beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy az elutasítsa a sütik fogadását. Ebben az esetben elképzelhető, hogy a Weboldal néhány eleme nem fog hatékonyan működni, mikor Ön böngészi a Weboldalt. A sütik nem tudnak más információt nyerni a számítógépének merevlemezéről és nem hordoznak vírusokat.

A Weboldal az alábbi sütiket (cookie-kat) alkalmazza:

 

Név:

Leírás:

Típus:

Lejárat:

A SZÜKSÉGES COOKIE-k segítenek használhatóvá tenni a webhelyet azáltal, hogy lehetővé teszik az olyan alapvető funkciókat, mint az oldalnavigáció és a biztonságos hozzáférés. A weboldal nem működik megfelelően ezen cookie-k nélkül.

CONSENT

Ez a cookie szükséges a weboldal GDPR-megfelelőségéhez.

HTTP

2 év

PHPSESSID

Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkérések között.

HTTP

munkamenet vége

A STATISZTIKAI COOKIE-k segítenek a webhelytulajdonosoknak abban, hogy megértsék, hogyan lépnek kapcsolatba a látogatók a webhelyekkel azáltal, hogy névtelenül információkat gyűjtenek és jelentéseket készítenek.

_ga

Egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok generálására szolgál arról, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.

HTTP

2 év

_ga_#

A Google Analytics arra használja, hogy adatokat gyűjtsön arról, hogy egy felhasználó hányszor látogatta meg a webhelyet, valamint az első és a legutóbbi látogatás időpontjáról.

HTTP

2 év

_gat

A Google Analytics használja a kérések arányának csökkentésére.

HTTP

1 nap

_gid

Egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok generálására szolgál arról, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.

HTTP

1 nap

A MARKETING COOKIE-k a látogatók nyomon követésére szolgálnak a webhelyeken. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak és vonzóak az egyéni felhasználó számára, és ezáltal értékesebbek a megjelenítők és a harmadik fél hirdetők számára.

LAST_RESULT_ENTRY_KEY

Besorolatlan.

HTTP

munkamenet vége

LogsDatabaseV2:V7b827a73||#LogsRequestsStore

Besorolatlan.

IndexedDB

állandó

remote_sid

Szükséges a webhelyen található YouTube videotartalom megvalósításához és működéséhez.

HTTP

munkamenet vége

ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog

Besorolatlan.

IndexedDB

állandó

TESTCOOKIESENABLED

Besorolatlan.

HTTP

1 nap

VISITOR_INFO1_LIVE

Megpróbálja megbecsülni a felhasználók sávszélességét az integrált YouTube-videókat tartalmazó oldalakon.

HTTP

180 nap

YSC

Egyedi azonosítót regisztrál, hogy statisztikákat készítsen arról, hogy a felhasználó milyen YouTube-videókat látott.

HTTP

munkamenet vége

YtIdbMeta#databases

Besorolatlan.

IndexedDB

állandó

yt-remote-cast-available

Tárolja a felhasználó videolejátszó beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával.

HTML

munkamenet vége

yt-remote-cast-installed

Tárolja a felhasználó videolejátszó beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával.

HTML

állandó

yt-remote-connected-devices

Tárolja a felhasználó videolejátszó beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával.

HTML

állandó

yt-remote-device-id

Tárolja a felhasználó videolejátszó beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával.

HTML

állandó

yt-remote-fast-check-period

Tárolja a felhasználó videolejátszó beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával.

HTML

munkamenet vége

yt-remote-session-app

Tárolja a felhasználó videolejátszó beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával.

HTML

munkamenet vége

yt-remote-session-name

Tárolja a felhasználó videolejátszó beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával.

HTML

munkamenet vége

popup

Rendszerpopup

HTML

30 perc


További információk: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=hu&ref_topic=1008008

 

AZ ÁLTALUNK KEZELT ADATOK BIZTONSÁGA

Az Társaság az informatikai adatok és a Weboldal technikai környezetének megfelelő adatmentéséről gondoskodik, amit az egyes adatok megőrzési ideje alapján szükséges paraméterekkel működtet, ezáltal az adatok megőrzési időn belüli rendelkezésre állását garantálja, a megőrzési idő lejártával pedig véglegesen megsemmisíti azokat.

Az informatikai rendszer és az adatokat tároló környezet integritását és működőképességét fejlett monitoring technikákkal ellenőrzi, a szükséges kapacitásokat folyamatosan biztosítja.

Az informatikai környezetében történt eseményeket komplex naplózási funkciók alkalmazásával rögzíti, ezzel is biztosítja az esetleges incidensek későbbi felderíthetőségét és jogi erejű bizonyíthatóságát.

Folyamatosan magas sávszélességet biztosító, redundáns hálózati környezetet alkalmaz a weboldalai kiszolgálására, mely a fellépő terheléseket biztonságosan elosztja az erőforrásai között.

A rendszerei katasztrófatűrő képességét tervezetten biztosítja, az üzletmenet folytonosságról és ezáltal felhasználóink folyamatos kiszolgálásáról szervezeti és technikai eszközökkel is magas szinten gondoskodik.

Kiemelt prioritással gondoskodik az informatikai rendszereink sértetlenségét is biztosító biztonsági javítások, gyártói frissítések kontrollált telepítéséről, ezzel megelőzve, elkerülve és kezelve a sérülékenységek kihasználásával történő hozzáférési vagy károkozási kísérleteket.

Az informatikai környezetet rendszeresen biztonsági teszteléssel vizsgálja, a talált hibákat vagy gyenge pontokat kijavítja, az informatikai rendszer biztonsági megerősítését folyamatos feladatnak tekinti.

Munkatársai számára a titoktartást is magába foglaló magas biztonsági elvárásokat fogalmaz meg, melyek teljesülését rendszeres képzésekkel is biztosítja, belső működése kapcsán pedig törekszik arra, hogy tervezett és ellenőrzött folyamatokat működtessen.

A működése során érzékelt, vagy hozzá bejelentett, a személyes adatokat érintő esetleges incidenseket transzparens módon, felelős és szigorú elvek mentén 72 órán belül kivizsgálja. A bekövetkezett incidenseket kezeli, és nyilvántartásba veszi.

Szolgáltatásai és informatikai megoldásai fejlesztése során gondoskodik a beépített adatvédelem elvének teljesüléséről, az adatvédelmet már a tervezési fázisban kiemelt elvárásként kezeli.

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETTEK JOGAIRÓL

Az Önt megillető jogok az adatkezeléssel kapcsolatban a következők:

ÁTLÁTHATÓ TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG:

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek a jognak a biztosítása érdekében is hoztuk létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon az alábbiakhoz:

 • a kezelt személyes adatokhoz és a személyes adatok kategóriájához, az adatkezelés céljához
 • azon címzettekhez vagy a címzettek kategóriájához, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, vagy közölni fogja,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz.

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG:

Az érintett kérheti, hogy a Társaság helyesbítse, illetve egészítse ki a tévesen, pontatlanul vagy hiányosan szereplő személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt a Társaság megvizsgálhatja az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.

A VISSZAVONÁSHOZ VALÓ JOG:

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”):

Az érintett jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles ezt végrehajtani. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén Önt ez a jog nem illeti meg.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG (ZÁROLÁSI JOG):

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az alábbi esetekben korlátozza az adatkezelést:

 • ha az Érintett vitatja az adatkezelés pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • ha az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek részére a személyes adatokat rendelkezésre bocsátotta. Az adathordozhatósághoz való jog az Érintettet abban az esetben illeti meg, ha:

 • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást is. Az Adatkezelő a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Adatkezelők nem alkalmaznak automatizált döntéshozatalt.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL:

Ha egy esetleges adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön adataira, jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják Önt az adatvédelmi incidensről.

A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL TÖRTÉNŐ PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG:

Amennyiben az Érintettnek személyes adatai kezelését érintően sérelme merült fel, az ügy gyorsabb és hatékonyabb intézése érdekében a panasz benyújtása előtt célszerű felvennie a kapcsolatot az Adatkezelővel és előterjeszteni a vonatkozó érintetti jog gyakorlására irányuló kérelmet.

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelmi jogszabályokat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A FELÜGYELETI HATÓSÁGGAL SZEMBENI HATÉKONY BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG:

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

AZ ADATKEZELŐKEL VAGY AZ ADATFELDOLGOZÓKAL SZEMBENI HATÉKONY BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG:

Az Érintett jogosult a panasztételhez való jog sérelme nélkül a hatékony bírósági jogorvoslatra polgári per kezdeményezése útján, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik, de az érintett a pert választása szerint megindíthatja a lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt is.

 

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE ÉS BEJELENTÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Az adatvédelemért felelős személy a bejelentett vagy észlelt adatvédelmi incidenst haladéktalanul megvizsgálja, majd az adatvédelmi incidens tudomására jutását követő 24 órán belül javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárításához és kezeléséhez.

Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, Társaság tájékoztatja az érintetteket a módosításokról.

 

Jelen Tájékoztató 2023. március 7. napjától hatályos.