ÚTMUTATÓK, KÖZLEMÉNYEK

 

Változás a tfc-du-1.2.1-2019-2019 pályázati felhívásban

 

A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – Szálláshelyek létesítése a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségben II. ütem: panziók létesítése című pályázati felhívás 2022. november 25-ei hatállyal módosult.

Változott a pályázati felhívás D.9. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások pontja (20. oldal).

Jelen közleménnyel egyidejűleg a TFC-DU-1.2.1-2019-2019 pályázati felhívásban a módosítás átvezetésre került.

A Felhívás és útmutató egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

 


 

Közlemény Strandfejlesztési konstrukciók Záró pénzügyi és szakmai beszámolójáról

 

Megjelentek a Strandfejlesztés 2021 és Strandfejlesztés V. ütem - Pest megye konstrukciók Záró pénzügyi és szakmai beszámoló csomagjai, amelyek az adott konstrukciók dokumentumainál érhetők el.

A kitöltési útmutatókat a dokumentáció tartalmazza, kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa át.

Felhívjuk a Kedvezményezettek figyelmét, hogy a Záró pénzügyi és szakmai beszámolót a projekt fizikai zárását követő 30 naptári napon belül kell benyújtaniuk.

 


 

Közlemény strandfejlesztési felhívások módosításáról

 

Módosult a STRANDFEJLESZTÉS 2021 és STRANDFEJLESZTÉS V. ÜTEM PEST MEGYE Pályázati Felhívása

 

A két konstrukcióban támogatott projektek végső megvalósítási határideje 2022. május 31-ről 2022. június 30-ra módosult.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen módosítás a hatályos Támogatói Okiratok vonatkozásában nem kerül automatikusan átvezetésre, ezért a Kedvezményezetteknek a Támogató részére benyújtott Módosítási Kérelemben kell a határidő-hosszabbítást kérvényezniük.

A részleteket tartalmazó, módosított Pályázati Felhívások és a Módosítási Kérelem elérhető a honlapon.

 

 


 

Közlemény strandfejlesztési felhívások módosításáról

A Strandfejlesztés 2021 és Strandfejlesztés V. ütem Pest megye című felhívásokkal kapcsolatos pályázatok benyújtási határideje meghosszabbításra került. A pályázatok benyújtására 2022. január 16-ig van lehetőség, a források kimerüléséig.  Ezzel egyidejűleg az indikátor/monitoring mutató számítás módszertana is pontosításra került.

A módosítások az alábbi fejezeteket érintik:

 

Strandfejlesztés 2021

 • Pályázati Felhívás 7. Indikátorokkal kapcsolatos elvárások

„A látogatásszám változása – az indikátor tényértéke − a támogatási kérelem beadása előtti utolsó teljes naptári év és a projekt fizikai befejezését követő első teljes naptári év látogatószáma közötti különbség” mondat helyett „A látogatásszám változása – az indikátor tényértéke − a 2020-as naptári év és a projekt fizikai befejezését követő első teljes naptári év látogatószáma közötti különbség.

 • Pályázati Felhívás 3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

„Támogatási igények benyújtására a 2021. november 18. és 2021. december 16. közötti időszakban van lehetőség.”  mondat helyett „Támogatási igények benyújtására a 2021. november 18. és 2022. január 16. közötti időszakban van lehetőség.”

 • Projekt Adatlap 7. Számszerűsíthető eredmények bekezdésében bázis érték meghatározásának naptári éve szintén átvezetésre került a felhívással összhangban.

 

Strandfejlesztés V. ütem Pest megye

 • Pályázati Felhívás 5. Monitoring mutatók

„A látogatásszám változása – az indikátor tényértéke − a támogatási kérelem beadása előtti utolsó teljes naptári év és a projekt fizikai befejezését követő első teljes naptári év látogatószáma közötti különbség.” mondat helyett „A látogatásszám változása – az indikátor tényértéke − a 2020-as naptári év és a projekt fizikai befejezését követő első teljes naptári év látogatószáma közötti különbség.”

 • Pályázati Felhívás 1. A támogatási igények benyújtásának helye és határideje

„Támogatási igények benyújtására várhatóan a 2021. november 18. és 2021. december 16. közötti időszakban van lehetőség.”  helyett „Támogatási igények benyújtására a 2021. november 18. és 2022. január 16. közötti időszakban van lehetőség.”

 • Projekt Adatlap 7. Számszerűsíthető eredmények bekezdésében bázis érték meghatározásának naptári éve szintén átvezetésre került a felhívással összhangban.

 

Jelen módosítások 2021.december 17-ei hatállyal érvényesek.

 


 

Útmutatók


 

KÖZLEMÉNY A STRANDFEJLESZTÉS 2021 CÍMŰ KIÍRÁS TERVEZETÉNEK VÁLTOZÁSAIRÓL

A 2021. október 21-én megjelent Pályázati felhívás és mellékletei tervezethez képest az alábbi változások történtek és kerültek átvezetésre a végleges dokumentációban:

Pályázati felhívás:

 • 3.7 Indikátorokkal kapcsolatos elvárások c. fejezetben az indikátor mutató leírása pontosításra került.
 • 3.8 Fenntartási kötelezettséggel kapcsolatos elvárás c. fejezetben az elvárások pontosításra kerültek.
 • 5.4 Előleg igénylése c. fejezet a jobb áttekinthetőség érdekében egyszerűsítésre került.
 • 5.6.1 Az elszámolható költségek köre c. fejezetben feltüntetésre került a Pénzügyi és elszámolási útmutató a Strandfejlesztés 2021 pályázati felhíváshoz c. dokumentum.
 • 5.6.2 o)  E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás c. fejezet törlésre került (jelen pályázati felhívás tekintetében nem releváns).
 • 6.2 A felhívás kiegészült az ELŐLEGIGÉNYLÉS SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA c. fejezettel.
 • 6.1 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA c. fejezet kiegészült további három melléklettel (20, 22 és 23 sz. melléklet).

 Szakmai melléklet sablonok

 • 20. sz. mellékletként bekerült a projektszintű beszerzési és közbeszerzési terv segédtábla.

 

Letölthető dokumentumok

 


 

KÖZLEMÉNY A KISFALUDY STRANDFEJLESZTÉSI KONSTRUKCIÓ V. ÜTEM PEST MEGYE KIÍRÁS TERVEZETÉNEK VÁLTOZÁSAIRÓL

A 2021. október 21-én megjelent Pályázati felhívás és mellékletei tervezethez képest az alábbi változások történtek és kerültek átvezetésre a végleges dokumentációban:

Pályázati Felhívás

 • D.1.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek fejezet kiegészült a projektmenedzsment tevékenységgel.
 • Új részként került be a D.1.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások fejezet, amely további kritériumokat fogalmaz meg a projekt megvalósításával kapcsolatban.
 • D.9. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások fejezet kiegészítésre került a fenntartási időszakra vonatkozó további kötelezettségekkel.
 • E.5. Monitoring mutatók fejezetben a monitoring mutatóra vonatkozó kötelezettség pontosításra került.
 • F.3. A támogatást igénylő által kötelezően csatolandó mellékletek listája három további kötelező melléklettel egészült ki. (22, 23 és 24. sz. melléklet)

Melléklet sablonok

 • 24. sz. mellékletként bekerült a projektszintű beszerzési és közbeszerzési terv segédtábla.

 

Letölthető dokumentumok

 


 

Változás a TFC-DU-1.2.1-2019-2019 pályázati felhívásban

A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – Szálláshelyek létesítése a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségben II. ütem: panziók létesítése című pályázati felhívás 2021. október 20-i hatállyal módosult.

A projekt megvalósítására és fizikai befejezésére rendelkezésre álló idő a projekt megkezdésétől számított 36. hónap, de legkésőbb 2022.12.31. (lásd: D.8. A projekt befejezése, 19. oldal).

Jelen közleménnyel egyidejűleg a TFC-DU-1.2.1-2019-2019 pályázati felhívásban a módosítás átvezetésre került.

A Felhívás és útmutató egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.


 

Közlemény az Idegenvezetők támogatása c. felhívás változásáról

Felhívjuk a kedvezményezettek figyelmét, hogy az Idegenvezetők támogatás c. felhívás 2020. december 22-ei hatállyal az alábbiak szerint módosult.

A.2. Támogatás maximális mértéke, összege, jogcíme

A támogatás számításának alapja a támogatás általános forgalmi adó nélkül számított költsége.

mondat helyébe az alábbi mondat kerül:

A támogatás számításának alapja:

 • ÁFA-levonási joggal rendelkező pályázók esetén a projekt ÁFA nélküli költsége,

 • ÁFA-levonási joggal nem rendelkező pályázók esetén pedig a projekt költségeinek ÁFA-val növelt összege.

Ennek tényéről, a pályázónak a záró beszámoló benyújtásával egyidejűleg szükséges nyilatkoznia.

 

D.5. Nem elszámolható költségek

A D.4. pontba nem tartozó költségek, így különösen:

 • meglévő eszközök felújítása és használt eszközök beszerzése;

 • élelmiszer, italbeszerzés költsége;

 • hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmi költségek;

 • hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségei;

 • közműfejlesztéshez való hozzájárulások;

 • pályázatírás költségei, sikerdíj;

 • bírságok, kötbérek, perköltségek;

 • levonható általános forgalmi adó;

 • egyéb adók, közterhek;

 • lízing költségek.

 

A pályázati felhívás és útmutató egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

A módosított Felhívás és Útmutató az alábbi linken tölthető le: Felhívás

Felhívjuk a kedvezményezettek figyelmét, amennyiben már a záró beszámoló benyújtásra került a Támogató részére, úgy a lehetőség van a beszámoló újboni benyújtására. Erről a Támogató által megjelölt kapcsolattartási e-mailcímre szükséges a tájékoztatást megküldeni, és a beszámolót az előírtaknak megfelelő formában és módon a felhívás szerinti határidőig megküldeni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati felhívás D.7 pontja szerint Kedvezményezettnek idegenvezetői tevékenységét a záróbeszámoló benyújtásának napjáig fenn kell tartania.

Ezzel egyidejűleg az Egyszerűsített pénzügyi és elszámolási útmutató és Záró beszámolási útmutató 1. sz. mellékletét képező Pénzügyi elszámoló tábla, valamint a 2. sz. melléklet Kitöltési útmutató pénzügyi elszámoló táblához is módosul, amelyek az alábbi oldalról tölthetők le: Elszámolási csomag

Továbbá, a kedvezményezetti visszajelzések alapján az alábbi pontosító értelmezéseket tesszük közzé:

 • A támogatás terhére beszerzett és elszámolni kívánt tárgyi eszközök beszerzése esetén nincsen nettó egységár korlát.

 • A tárgyi eszközökhöz vásárolt kiegészítő eszközök beszerzése és elszámolása megengedett, amennyiben az nem minősül forgóeszköznek.


 

Változás a TFC-3.1.1.-2020 kódszámú Tourinform irodák és információs pontok felújítása című pályázati felhívásban

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a „Tourinform irodák és információs pontok felújítása” című pályázati felhívás 2020. december 22 - ei hatállyal módosult.

A felhívást érintő változások az alábbiak:

Eredeti: A projekt fizikai befejezésének (az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítése) legkésőbbi időpontja: 2021. február 28.

Módosítás: A projekt fizikai befejezésének (az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítése) legkésőbbi időpontja: 2021. március 31.

Fejezet/Oldalszám: D.8. A projekt befejezése/12-13. oldal

Jelen közleménnyel egyidejűleg a TFC-3.1.1-2020 kódszámú pályázati felhívásban a módosítás átvezetésre került. Kérjük a pályázat megvalósítása során a módosított felhívásban foglaltakat vegyék figyelembe.

Felhívás és útmutató egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.


 

Tourinform irodák és információs pontok felújítása – Arculati Kézikönyvtől eltérés

A TFC-3.1.1-2020 Tourinform irodák és információs pontok felújítása című pályázati felhívás 3. számú segédleteként kiadott Arculati Kézikönyv – Bútorozási kézikönyvben jelölt „B” opciós „Fjällberget, görgő nélküli, fehérre pácolt tölgy furnér szék” tekintetében változtatás szükséges, tekintettel arra, hogy a visszajelzések alapján az a szék jelenleg nem érhető el a kiskereskedelmi forgalomban.

Magyar Turisztikai Ügynökség javaslata alapján az egyes projektek megvalósítása során további szék típusok beszerzése is elfogadható:

 

Az irodai munkatársak részére a pulthoz ajánlott székek:

1, LÅNGFJÄLL Irodai szék karfákkal, Gunnared (színvariációk: bézs/fekete, kék/fekete szürke/fekete)

2, LÅNGFJÄLL Konferencia szék karfákkal, Gunnared (színvariációk: bézs/fekete, kék/fekete szürke/fekete)

 

Ügyfelek számára ajánlott székek (amennyiben beszerzésük tervezett):

1, LÅNGFJÄLL Szék (karfák nélkül), Gunnared (színvariációk: bézs/fekete, kék/fekete szürke/fekete)

2, Novel 2727015301 Szék Fém, Textil Fekete, Világosszürke, Sötétszürke

3, Carryhome 2727015101 Szék Fém, Textil Szürke, Fekete

4, Carryhome 2381031402 Szék Textil Tölgyfa, Sötétszürke

 

A beszerzés során kérjük, hogy minden esetben vegyék figyelembe a megvalósításra kerülő pultok irodai munkafelületének és a székek ülőfelületének magasságát.

Lehetőség van a fent javasolt székektől eltérő típusú, de az iroda arculatával harmonizáló egyéb székek beszerzésére is. Ebben az esetben az MTÜ Tourinform Koordináció jóváhagyására van szükség a beszerzést megelőzően, így kérjük, hogy a kiválasztott székek paramétereit a tourinform@mtu.gov.hu címre küldjék el.


 

Elérhető a Strandfejlesztési program IV. ütemében támogatói döntéssel rendelkezők listája

A konstrukció célja valamennyi szabadvízi strand fejlesztése és európai színvonalúvá tétele a Balaton, a Velencei-tó, a Dunakanyar, valamint a Duna és Tisza folyók magyarországi szakaszán.

A felhívás keretösszege 3 milliárd forint volt, amelyre támogatási igényt 2020. szeptember 1. és szeptember 30. közötti időszakban lehetett benyújtani.

A pályázatnak köszönhetően több mint 80 szabadvízi strand újulhat meg országszerte a következő szezonra.

Az elnyert támogatásokat év végégig folyósítjuk a kedvezményezetteknek.

A teljes lista elérhető: PDF


 

Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem – Közlemény változásról

Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázókat, hogy 2020.09.28-án hatályon kívül lett helyezve a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet. Ennek következtében a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem pályázati felhívás F.2.2. Pontozásos értékelési szempontoknál mind a fizetős, mind pedig a szabadstrandok esetében „a fejlesztés helyszíne olyan településen található, - amely nevesített kiemelt turisztikai térséghez tartozik - 10 pont” résznél a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendeletben meghatározott 11 turisztikai térséghez tartozásért ítélhető oda a 10 pont.


 

Idegenvezetők támogatása - záró beszámolási útmutató

Megjelent az Egyszerűsített pénzügyi és elszámolási útmutató és Záró beszámolási útmutató.

Ezúton értesítjük a kedvezményezetteket, hogy 2020. szeptember 28. napjától elérhető az Idegenvezetők támogatása című Kisfaludy Fejlesztési Program keretében megvalósuló projektek lebonyolításához szükséges Egyszerűsített pénzügyi és elszámolási útmutató és Záró beszámolási útmutató.

Jelen Útmutató célja a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által a konstrukció keretében kezelt projektek pénzügyi elszámolási rendszerének bemutatása és az ehhez kapcsolódó szabályok, feltételek ismertetése.

 

Az Útmutató hatálya kizárólag az Idegenvezetők támogatása c. pályázati felhívás keretében megvalósuló projektekre terjed ki.

Egyszerűsített pénzügyi és elszámolási és záró beszámolási útmutató letöltése
Útmutató mellékleteinek letöltése


 

Muzsikáló Magyarország 2020-2021 pályázat - Közlemény a változásokról

Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázókat, hogy az ügyfélszolgálatra érkezett visszajelzések és a COVID-19 helyzetre való tekintettel a meghirdetett Muzsikáló Magyarország 2020-2021 felhívás kapcsán az alábbi rendelkezések is figyelembevehetőek a pályázat benyújtása során:

A heti 4 alkalom (napi min. 3 óra) helyett, a heti 12 óra teljesítést is elfogadható, azaz összevonható a napi 3 óra zenélés, így kevesebb nap alatt is teljesíthető a heti 12 óra muzsikálás.

Amennyiben a zenekar által megkeresett étterem (a COVID 19 világjárvány okozta fertőzés, vagy gazdasági okok miatt) csak részben tud részt venni a programban, kérjük, hogy a lenti linken elérhető nyilatkozatot töltse ki a pályázati felhívás 05_hozzajarulo_nyilatkozat elnevezésű dokumentum helyett.

(Ebben az esetben az éttermi muzsikálás helyett a zenekarok a pályázati felhívás C pontja harmadik bekezdésében ismertetett módon teljesíthetnek, azaz az adott hónapban 1db cigányzenei tartalmat hordozó legalább 30 perces vagy 4 db egyenként legalább 10 perces felvételt készítenek el és töltenek fel a Támogató által megjelölt online felületre. Azonban az étterem újbóli megnyitását követően, annak vállalnia kell, hogy biztosítja a zenekar számára a heti 12 óra muzsikálási óraszámot.)

Letölthető nyilatkozat


 

Változás a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. című pályázati felhívás mellékletében

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a „Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV.” című pályázati felhívás mellékletét képező költségterv 2020. szeptember 14-i hatállyal módosult.

A felhívást érintő változások az alábbiak:

F.3.1. Támogatási igény benyújtásához csatolandó mellékletek:
4. Költségterv a pályázat mellékletét képező sablon szerint

A sablonban szereplő automatikus hivatkozások, függvények javításra kerültek.

Felhívás és útmutató egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak. Jelen közleménnyel egyidejűleg a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. pályázati kiírásban a módosítás átvezetésre került. Kérjük a pályázat készítése során a módosított mellékletet vegyék figyelembe.